การรับประกันและนโยบายการคืนสินค้า

บริษัท ทิวลิปส์ฟลาวเวอร์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างสูงสุด ทางบริษัทจึงมีนโยบายรับประกันความพึงพอใจสำหรับหากกระเช้าที่ลูกค้าได้รับไปพบว่ามีการชำรุดหรือคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ทางบริษัทยินดีที่จะจัดทำกสินค้าให้ใหม่ทันที เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า ซึ่งเป็นความผิดจากกระบวนการผลิตหรือขนส่ง ในกรณีที่สินค้าที่ได้รับมีความชำรุดเสียหาย เช่น สินค้าบุบหรือแตกหักจาการขนส่ง สามารถเปลี่ยนคืนสินค้า หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าแบบใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับสินค้าแบบเดิมได้ กรณีเปลี่ยนคืนสินค้าที่ราคาสูงกว่าเดิม ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่ม กรณีสินค้าที่เปลี่ยนมีราคาต่ำกว่าเดิม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนต่าง ลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือชำรุดไว้ เพื่อเป็นหลักฐานและส่งคืนให้กับทางบริษัท กรณีสินค้าชำรุดและไม่ได้มาตรฐาน ลูกค้าจะต้องแจ้งทางบริษัท ตามเงื่อนไขดังนี้

  1. สินค้าของสด แจ้งภายใน 6 ชม.หลังจากได้รับสินค้า
  2. สินค้าแห้ง แจ้งภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับสินค้า

*หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการขอเปลี่ยนคืนสินค้า* บริษัทจะรีบเปลี่ยนคืนสินค้าให้ลูกค้าเร็วที่สุด หรือตามวันเวลาที่ตกลงกัน หรือภายใน 7 วัน